نمایش یک نتیجه

+EDTA-Fe-NH4

+EDTA-Fe-NH4 به عنوان یک کود آهن در کشاورزی برای رفع کمبود آهن در گیاهان استفاده می شود. آهن یک ریز مغذی ضروری است و نقش مهمی در فتوسنتز دارد.