نمایش یک نتیجه

کلات آهن EDDHA-Fe 6%

EDDHA-Fe 6% به عنوان یک کود آهنی، از ترکیبی با فرمول شیمیایی C18H16N2O6Fe استفاده می‌کند. این فرمول نشان‌دهنده ترکیبی از هیدروکسی‌اتیل‌دی‌آمین‌دی‌هیدروکسیدیل (HEDTA) با یک یون فلز آهن است.

  • پایداری در pH بالا
  • کارایی بالا در جذب آهن
  • قابلیت مقاومت در برابر اکسایش